1. പടപറച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. പ്രത്യേകകാര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത സംഭാഷണം, പടവാർത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക