1. പടപ്പാട്ട്

    1. നാ.
    2. യുദ്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ട്
    3. യുദ്ധത്തിനുപോകുന്ന ഭടന്മാർ പാടുന്ന പാട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക