1. പടമയ

    1. വി.
    2. വസ്ത്രംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക