1. പടമരം

  1. നാ.
  2. നെയ്ത്തുതറിയിലെ ഒരു ഉപകരണം, നെയ്ത്തുതുണിചുറ്റാനുള്ള തടി
 2. പടുമരം

  1. നാ.
  2. കാട്ടുമരം
  3. പട്ടുപോയ മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക