1. പടവലം

    1. നാ.
    2. നീണ്ടകായ്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക