1. പടവാസകം1

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രത്തിനു സുഗന്ധമുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണമുള്ള വസ്തു
 2. പടവാസകം2

  1. നാ.
  2. "തുണികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട്", കൂടാരം
 3. പടവാസകം3

  1. നാ.
  2. അരപ്പട്ട
  3. ഉള്ളുടുപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക