1. പടാച്ചി

    1. നാ.
    2. മുഖസ്തുതി
    3. ഭീഷണിവാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക