1. പടിക

    1. നാ.
    2. നെയെ്തടുത്ത തുണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക