1. പടിക്കൽ1

    1. അവ്യ.
    2. പടിവാതിൽക്കൽ
  2. പടിക്കൽ2

    1. നാ.
    2. പടിക്കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക