1. പടിഞ്ഞാറോട്ട്

    1. അവ്യ.
    2. പടിഞ്ഞാറെ ദിക്കിലേക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക