1. പടിഞ്ഞാറ്

    1. നാ.
    2. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ദിക്ക്, പശ്ചിമദിക്ക്
  2. പടിഞ്ഞാറെ

    1. അവ്യ.
    2. പടിഞ്ഞാറുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക