1. പടിഞ്ഞാറ്റകം

    1. നാ.
    2. പടിഞ്ഞാറ്റയിലുള്ള നടമുറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക