1. പടിഞ്ഞാറ്റെത്

    1. നാ.
    2. പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള അയൽവീട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക