1. പടിപ്പുര

    1. നാ.
    2. നാലുകെട്ടിനുപുറത്തായി അതിഥികൾക്കുവേണ്ടി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന പുര
    3. പടിക്കലുള്ള പുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക