1. പടിപ്പുരപ്രശ്നം

    1. നാ.
    2. സൂക്ഷ്മമായി കാര്യങ്ങളറിയാൻ വേണ്ടിനടത്തുന്ന പ്രശ്നം (പാഴൂർപ്പടിപ്പുരയിൽ നടത്തുന്ന പ്രശ്നം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക