1. പടിയരഞ്ഞാൺ

    1. നാ.
    2. വീതിയുള്ള ഒരുതരം അരഞ്ഞാൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക