1. പടിയുക1

  1. ക്രി.
  2. മരിക്കുക
  3. ചരിയുക
  4. ചരിഞ്ഞു വീഴുക
 2. പടിയുക2

  1. ക്രി.
  2. ഹൃദിസ്ഥമകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക