1. പടീകൃത

    1. വി.
    2. വസ്ത്രമാക്കപ്പെട്ട, വസ്ത്രമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക