1. പടീക്ഷേപം

    1. നാ.
    2. തിരശ്ശീലമാറ്റൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക