1. പടീയസ്

    1. വി.
    2. കൂടുതൽ സാമർഥ്യമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക