1. പടുകലം

    1. നാ.
    2. കടപ്പത്രം
  2. പടുകാലം

    1. നാ.
    2. കഷ്ടകാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക