1. പടുകാലം

    1. നാ.
    2. കഷ്ടകാലം
  2. പടുകലം

    1. നാ.
    2. കടപ്പത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക