1. പടുകാൽ1

  1. നാ.
  2. രോഗം
  3. പടുകാലം, (കഷ്ടകാലം)
 2. പടുകാൽ2

  1. നാ.
  2. ഭൂമിയിൽ മഴക്കാലത്തു മണ്ണൊലിച്ചുപോയുണ്ടാകുന്ന ആഴമുള്ള ചാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക