1. പടുകിണറ്

    1. നാ.
    2. പൊട്ടക്കിണറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക