1. പടുകിഴവൻ

    1. നാ.
    2. വളരെ വയസ്സുചെന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക