1. പടുകുഴി

    1. നാ.
    2. ആനക്കുഴി
    3. ആഴമുള്ള കുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക