1. പടുതീ

  1. നാ.
  2. കാട്ടുതീ, യാദൃശ്ചികമായി പിടിപെടുന്ന തീ
 2. പടുതി

  1. നാ.
  2. അവസ്ഥ
  3. കിടപ്പ്
  4. സ്വഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക