1. പടുനിലം

    1. നാ.
    2. ശ്മശാനം
    3. വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രദേശം
    4. വിളയാത്ത നിലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക