1. പടുനീർ

    1. നാ.
    2. ഉപ്പുവെള്ളം, കുടിക്കാനും മറ്റും കൊള്ളാത്ത വെള്ളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക