1. പടുപ്പ്

    1. നാ.
    2. കിടക്കൽ
    3. പടുക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക