1. പടുമുള

    1. നാ.
    2. തനിയെ ഉണ്ടാകുന്ന മുള
    3. മുളയിലേ കരിഞ്ഞ ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക