1. പടുമൻ

    1. നാ.
    2. ഭോഷൻ
    3. ജോലിക്കു സാമർഥ്യമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക