1. പടു1

  1. വി.
  2. സാധാരണമായ
  3. താണ
  4. പട്ടുപോയ, ഉണങ്ങിയ
  5. ഏറെപഴക്കം ചെന്ന
  6. അഴുകിയ
 2. പടു2

  1. വി.
  2. കിടക്കുന്ന
  3. വീഴുന്ന
  4. നിരത്തപ്പെട്ട
 3. പടു3

  1. നാ.
  2. കുളം
  3. കള്ള്
  4. വീണത്
  5. അഴുകിയത്
 4. പടു4

  1. നാ.
  2. ഉപ്പ്
  1. വി.
  2. ദയയില്ലാത്ത
  1. നാ.
  2. ചങ്ങലംപരണ്ട
  3. സമർഥൻ
  1. വി.
  2. സാമർഥ്യമുള്ള
  1. നാ.
  2. അടവിക്കച്ചോലം
  3. ചീനക്കർപ്പൂരം
  4. വലിയ പാവൽ
  5. കൂൺ
  1. വി.
  2. സുഖമുള്ള
  1. നാ.
  2. ഭുതാങ്കുശം
 5. പടു5

  1. -
  2. "പടുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക