1. പടോടജം

    1. നാ.
    2. കൂടാരം
    3. കൂൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക