1. പടോലം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം തുണി
    3. (കയ്പ്പൻ)പടവലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക