1. പടോലകം

    1. നാ.
    2. ചിപ്പി
    3. പടവലം
    4. ഞമഞ്ഞി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക