1. പട്ടംകെട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. സ്ഥാനം ഏൽക്കുക, പദവി ഏറ്റെടുക്കുക (സ്ഥാനസൂചകമായ തലപ്പാവ് അണിയുന്നതിൽനിന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക