1. പട്ടട1

  1. നാ.
  2. ചിത
  3. ചുടുകാട്, ശ്മശാനം (പ്ര.) പട്ടടകൂട്ടുക = ചിതകൂട്ടുക
 2. പട്ടട2

  1. നാ.
  2. പട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആവരണം
 3. പട്ടാട

  1. നാ.
  2. പട്ടുവസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക