1. പട്ടണവാസി

    1. നാ.
    2. നഗരവാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക