1. പട്ടപ്പേര്

    1. നാ.
    2. സ്ഥാനപ്പേര്
    3. ഇരട്ടപ്പേര്, ആക്ഷേപിക്കാനായി നൽകുന്ന പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക