1. പട്ടല

    1. നാ.
    2. ദേശം, സമുദായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക