1. പട്ടവിചാരിപ്പ്

    1. നാ.
    2. പട്ടക്കാരുടെ മേൽവിചാരം, ഭൃത്യന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക