1. പട്ടാംഗം

    1. നാ.
    2. പട്ടാങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക