1. പട്ടാപ്പകൽ

    1. നാ.
    2. നട്ടുച്ച (പകൽ പടുന്നതിനുമുമ്പുള്ള സമയം, നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സമയം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക