1. പട്ടാളം

    1. നാ.
    2. കൂട്ടം
    3. സൈന്യവിഭാഗം
    4. യുദ്ധത്തിനുള്ള ശിപായിമാരുടെ കൂട്ടം (500 മുതൽ 1000 വരെ കാലാൾ ചേർന്ന പട)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക