1. പട്ടാളശ്ശിപായി

    1. നാ.
    2. ഭടൻ, പട്ടാളക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക