1. പട്ടാസ്

    1. നാ.
    2. പൊട്ടാസ് (ഒരുതരം പടക്കം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക