1. പട്ടികാവായകൻ

    1. നാ.
    2. ചാലിയൻ, നെയ്ത്തുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക