1. പട്ടീസ്

    1. നാ.
    2. കണങ്കാലിൽ ചുറ്റുന്നതിനുള്ള വീതികുറഞ്ഞ ഒരുതരം നാട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക