1. പട്ടുക്കര

    1. നാ.
    2. പട്ടുനൂൽകൊണ്ട് ഇട്ട കര, പട്ടുകരയുള്ള വസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക